A

Spansk grammatik

Pronominer

Pronominer står i stedet for eller henviser til et tidligere nævnt, evt. underforstået, substantiv eller substantivisk udtryk. Vi bruger dem til at udtrykke os hurtigere og mere præcist med. De fleste pronominer kan både opføre sig som substantiver og som adjektiver. Fra nedenstående oversigt kan du klikke dig videre ind på den kategori, som du vil vide mere om.

Personlige pronominerjeg, mig, du ...
Possessive pronominermin, din ...
Demonstrative pronominerdette, denne ...
Indefinitte pronomineralle, nogle ...
Spørgende pronominerhvem, hvad ...
Relative pronominersom, der, hvilken ...

Personlige pronominer

Betegnelsen personlige pronominer kan være lidt misvisende, idet de ikke kun repræsenterer personer, men alle substantiver. Gruppen dækker de pronominer som kan optræde substantivisk i modsætning til adjektivisk (jeg vs min). Vi opdeler dem i de bundne og ubunde personlige pronominer betinget af om de er bundet til et verbum eller kan placeres mere frit i sætningen.

Ubundne personlige pronominer

De ubundne personlige pronominer er subjektsformerne og præ­po­si­tions­formerne (dvs. styret af præposition). De kaldes ubundne, fordi de ikke er knyttet til en bestemt plads i forhold til en verbalform.

Subjektsformer

1. person singularisyo jeg/mig
2. person singularis du/dig
3. person singularisél
ella
ello (neutrum)
usted
han/ham/den/det
hun/hende/den/det
det
De/Dem
1. person pluralisnosotros, nosotras vi/os
2. person pluralisvosotros, vosotras I/jer
3. person pluralisellos, ellas
ustedes
de/dem
De/ Dem

Subjektsformerne bruges som subjekt, subjektsprædikativ, stående alene, efter sammenligningsordene que og como samt efter præ­po­si­tio­ner­ne excepto og según.

Yo vivo en Madrid. ¿Y tú?Jeg bor i Madrid. Og dig?
¿Quién es? - Soy yo.Hvem er det? - Det er mig.
Son más fuertes que tú.De er stærkere end dig.
Gano lo mismo que ellos.Jeg tjener det samme som dem.
No eres tan alto como él.Du er ikke så høj som ham.
Vienen todos excepto tú.Alle kommer undtagen dig.
Es verdad según ella.Det er sandt ifølge hende (efter hvad hun siger).

Da verbalets endelse viser subjektets person og tal, er et personligt pronomen som regel overflødigt og anvendes kun i specielle tilfælde:

 1. til at angive modsætning eller fremhævelse
  ¿Vas o voy yo?Går du, eller skal jeg?
  Yo no quiero ir.Jeg vil ikke gå.
 2. for at undgå misforståelser når der er to verber i 3. person med forskelligt subjekt eller i verbaltider hvor 1. og 3. person singularis er ens
  Canta y toca la guitarra.Han/hun synger og spiller guitar.
  Ella canta y él toca la guitarra.Hun synger, og han spiller guitar.
  ¿Yo cantaba y él tocaba la guitarra,Jeg sang, og han spillede guitar.
 3. De formelle tiltaleformer usted og ustedes anvendes oftere end de andre sub­jekts­former. Verbalet står i henholdsvis 3. person singularis og 3. person pluralis.
  ¿Cómo está usted, señor?Hvordan har De det, hr.?
  ¿Cómo están ustedes, señoras?Hvordan har De det, mine damer?

Neutrumsformen ello bruges ret sjældent i talesprog, her foretrækkes de demon­stra­tive pronominer esto eller eso ("dette").

Todo ello (esto/eso) no me interesa.Alt det interesserer mig ikke.

Præpositionsformer

1. person singularismí (conmigo)mig (med mig)
2. person singularisti (contigo)dig (med dig)
3. person singularisél
ella
ello (neutrum)
usted
ham, den, det
hende, den, det
det
Dem
1. person pluralisnosotros, nosotras os
2. person pluralisvosotros, vosotras jer
3. person pluralisellos, ellas
ustedes
dem
Dem

Disse former bruges efter præpositioner (med undtagelse af excepto og según - se Subjekts­former).

Bortset fra 1. og 2. person singularis - ("mig") og ti ("dig") - er præpositionsformerne identiske med subjektsformerne.
Præpositionen con sammenskrives med og ti til conmigo ("med mig") og contigo ("med dig").

El regalo es para mí.Gaven er til mig.
Pedro se va sin tiPedro tager af sted uden dig.
Ana va contigo.Ana går med dig.

Usted

På dansk er den formelle tiltaleform De til flere personer næsten helt forsvundet. På spansk er den formelle tiltaleform noget mere almindelig end på dansk, men brugen er afhængig af land og miljø. Særligt i det offentlige rum (gaden, butikken, kontoret, forhandlingslokalet) bruges usted til at markere høflighed og respekt med. For en dansker er det fremmed at veksle mellem du og De, mens det i Spanien og Latinamerika er helt naturligt. Tendensen er dog ligesom i Danmark, at det uformelle sprog bliver mere udbredt. Således bruger mange undervisere , men særligt ældre undervisere bruger stadig usted i grundskolen. På universiteter og videregående uddannelser vil det første møde altid være med usted, hvorefter underviseren kan vælge at sænke formaliteten. Dette kan man naturligvis fejle noget i som dansker, men det er ikke et problem. Det vil blive oplevet som en naturlig mangel på præcision af en, som er ved at lære sproget.

Usted er en gammel sammentrækning af Vuestra merced (Deres nåde) som blev til vusted.

I tekster forkortes usted ofte.
ustedUd.Vd.
ustedesUds.Vds.

Voseo i Latinamerika

I nogle latinamerikanske lande bruges voseo:

I stedet for siger man vos

Verbalet sættes i 2. person pluralis minus i'et i endelsen. Imperativ mister endelsen -d. I begge tilfælde bevares trykket på sidste stavelse.

I stedet for vosotros bruges ustedes med verbet i 3. person pluralis.

Pronominerne bruges både som subjektsformer og præpositionsformer

1. person singularisyo jeg/mig
2. person singularisvos du/dig
3. person singularisél
ella
ello (neutrum)
usted
han/ham/den/det
hun/hende/den/det
det
De/Dem
1. person pluralisnosotros, nosotras vi/os
2. person pluralisher bruges ustedes - altså 3. person. pluralis I/jer
3. person pluralisellos, ellas
ustedes
de/dem
De/ Dem
Vos sos (af 'sois') de ArgentinaDu er fra Argentina
Vos cantás (af 'cantáis'Du synger
¡Cantá! (af 'cantad')Syng! - henvendt til du
Ustedes cantan (= vosotros cantáis) I synger

Bundne personlige pronominer

De bundne personlige pronominer er altid placeret lige ved en verbalform - deraf navnet 'bundne'. De kan være direkte objekt, indirekte objekt eller optræde refleksivt.

Former

Bemærk at der kun i 3. person singularis skelnes mellem direkte objekt og indirekte objekt. Og for en jyde er forskellen ikke stor (mæ, dæ .. wos, jæ ..).

Direkte objektIndirekte objektRefleksivt
1. person singularismigmeme migme
2. person singularisdigtete digte
3. person singularisham/den/det/Dem
hende/den/det/Dem
det
lo (le)
la
lo (neutrum)
le (se)
le (se)

sigse
1. person pluralisosnos nos osnos
2. person pluralisjeros os jeros
3. person pluralisdem, Demlos (les), lasles sigse

De to første diskuteres sammen, hvorefter den refleksive form tildeles et helt afsnit.

Forskellen på direkte og indirekte objekt

Af formerne kan vi se, at mennesket sprogligt gerne vil have styr på noget er direkte eller indirekte objekt. I praksis er det også vigtigt omend det i mange tilfælde også kan aflæses af konteksten. På dansk signalerer vi forskellen ved rækkefølgen af ordene.

jeg giver ham løvenhan får løven
jeg giver løven hamløven får ham
jeg giver hende hamhun får ham
jeg giver ham til hendehun får ham

Så den forskel som signaleres på spansk ved lo og le, udtrykker vi på dansk med rækkefølgen af ham og hende, eller som vi ser i det sidste eksempel, med et præpositionsled. Det indirekte objekt er altså den, som får handlingens direkte objekt.

Leismo

Især i dele af Castilien bruges le i stedet for lo eller la. Det anses ikke for korrekt spansk, men om hankønsperson singularis som direkte objekt accepteres det dog. Til den danske sætning "De genkendte ham ikke" svarer to korrekte spanske sætninger:

No lo reconocieron.
No le reconocieron.
De genkendte ham ikke

I uformelt spansk er det således ikke et problem at blande le, lo og la. Det svarer til den danske forvirring om hans, hendes og sin. Men hvis man ønsker at skrive formelt og korrekt, skal der naturligvis være styr på forskellene, som er betydelige: "De køber ham" vs "De køber til ham".

Det regnes ikke for korrekt at bruge les i stedet for los om hankønspersoner, selv om det har en vis udbredelse, især i refleksiv passiv:

Ya no se les ve. = Ya no se los ve.Man kan ikke længere se dem.
Se i stedet for le eller les

Når der er to pronominer - direkte objekt og indirekte objekt - placeres det indirekte objekt altid først. I de følgende eksempler kan man forestille sig, at lo står i stedet for el libro ("bogen").

Me lo dieron.De gav mig den.

Af lydmæssige grunde erstattes le og les af se foran lo/la/los/las, altså foran de former der begynder med l.

Se lo dieron.De gav ham (hende/dem) den.

For at tydeliggøre, hvillken person det indirekte objekt er, tilføjes ofte a + substantiv eller a + præpositionsform af det personlige pronomen. Men det kan ikke erstatte det personlige pronomen, som er obligatorisk.

Se lo dieron a Juan.De gav Juan den.
Se lo dieron a él.De gav ham den.

Læs mere om dobbeltrepræsentation.

Placering

De bundne pronominer er bundet til verbalet. Hovedreglerne er disse:

Før den finitte formNo loJeg ved det ikke
Efter den infinitte formNo quiero saberloJeg vil ikke vide det
Efter imperativTenloTag den
Foranstilling

Bundne personlige pronominer kan ikke adskilles fra verbalet ved andre ord. En nægtelse placeres således foran pronominet.

No lo leen.De læser den ikke.
Nunca lo leerán.De kommer aldrig til at læse den.
No lo han leído.De har ikke læst den.
Efterstilling og sammenskrivning

De bundne pronominer kan hægtes bag på infinitiv, gerundium og bekræftende imperativ, dvs. de skrives sammen med disse verbalformer. Bemærk accenten, der angiver trykket.

infinitivSe fueron sin leerlo.De gik uden at læse den.
gerundiumEstán leyéndolo ahora.De er ved at læse den nu.
imperativ¡Léelo!Læs den!
imperativ af konjunktiv¡Váyase!Gå! (høflig tiltale)

Reglen for brug af accent er, at verbets tryk uden pronomen beholdes. Når pronominenet sammenskrives, ændres antallet af stavelser (der bestemmer trykket på spanskXXX), hvorfor en normal udtale ville give et andet tryk, hvis der ikke sættes en accent. Accenten angiver altså, hvor trykket skal ligge. Verbet bevarer altid sin trykstærke stavelse, fordi de bundne pronominer er ubetonede.

Det oprindelige trykSammenskrevet form
traertraerloat bringe det
traertraérmeloat bringe mig det
lee¡Léelo!læs det
llevandollevándolobærende det
llevandollevándomelobærende mig det
Før eller efter?

I verbalperifraser og i forbindelse med modalverberne deber, poder, querer, saber + infinitiv kan de bunde pronominer både placeres foran det personbøjede verbal og hægtes bag på infinitiv eller gerundium.

Voy a leerlo. = Lo voy a leer.Jeg skal til at læse den.
Acabo de leerlo. = Lo acabo de leer.Jeg har lige læst den.
Debo leerlo. = Lo debo leer.Jeg bør læse den.
Puedo leerlo. = Lo puedo leer.Jeg kan læse den.
Quiero leerlo. = Lo quiero leer.Jeg ønsker at læse den.
Tengo que leerlo. = Lo tengo que leer.Jeg er nødt til at læse den.
Estoy leyéndolo. = Lo estoy leyendo.Jeg er ved at læse den.

Dobbeltrepræsentation

Dobbeltrepræsentation vil sige, at det samme led forekommer to gange i sætningen: som et bundet pronomen og som et substantiv eller et ubundet pronomen. Dobbeltrepræsentationer skal sjældent oversættes til dansk.

Dobbeltrepræsentation ved indirekte objekt

Et indirekte objekt i form af et substantiv eller et ubundet pronomen har altid dobbeltrepræsentation.

A mí me gusta la música pop.
= La música pop me gusta a mí.
Jeg kan godt lide popmusik.
"Popmusik behager mig."
A los niños les dieron libros.
= Les dieron libros a los niños.
Børnene fik bøger.
De gav børnene bøger.
"De gav bøger til børnene".

I formelt sprog ser vi dog, at dobbeltrepræsentationen kan undlades.

Dobbeltrepræsentation ved direkte objekt

Hvis et direkte objekt placeres foran verbalet, skal det genoptages med et bundet pronomen ved verbalet.

Este libro no lo he leído.Denne bog har jeg ikke læst.
A Juan no lo he visto.Juan har jeg ikke set.
A ella no la conozco.Hende kender jeg ikke.

Todo har ofte dobbeltrepræsentation uanset placering.

Todo lo perdieron.Alt mistede de.
Lo perdieron todo.De mistede alt.

Refleksive pronominer

Det særlige ved de refleksive pronominer er, at de viser tilbage til sætningens subjekt. Der er forskel på, om "hun vasker sig" (refleksivt pronomen), eller om "hun vasker hende" (personligt pronomen).

Ligesom på dansk adskiller de refleksive pronominer sig kun i 3. person fra de andre bundne pronominer, og de placeres på samme måde, se Placering af bundne personlige pronominer.

Former

1. person singularisme migme lavojeg vasker mig
2. person singulariste digte lavasdu vasker dig
3. person singularissesig, Dem(él) se lava
usted se lava
han vasker sig
De vasker Dem
1. person pluralisnos osnos lavamosvi vasker os
2. person pluralisosjeros laváisI vasker jer
3. person pluralisse sig, Demse lavande vasker sig

Forstærkning med og mismo

Se kan forstærkes med den ubundne form , og hertil kan føjes mismo(s), misma(s).

Los niños se lavan a sí mismos. Børnene vasker sig selv.

I eksemplet ovenfor bruges a, fordi der er tale om et personobjekt. Her kan se ikke udelades.

Ikke-refleksive verber kan også kombineres med præposition + (+ mismo). Bemærk den særlige sammenskrivning consigo.

Están muy seguros de sí (mismos). De er meget sikre på sig selv.
Ana siempre piensa en sí (misma) .Ana tænker altid på sig selv.
Traerán al niño consigo.De tager barnet med sig (herhen).

Udtryk med krop og tøj

I forbindelse med legemsdele og beklædningsgenstande bruger spansk refleksivt pronomen samt bestemt artikel foran substantivet, hvor dansk ofte bruger pos­ses­sivt pronomen.

Me lavo las manos. Jeg vasker mine hænder.
¿Te has cortado el pelo?Har du klippet dit hår?
Ana se pone el vestido rojo.Ana tager sin røde kjole på.
Juan se quita la chaqueta.Juan tager sin jakke af.
Les cortan las uñasDe klipper deres negle
Les ponen los impermeablesDe giver dem deres regntøj på

Hinanden

Til at udtrykke "hinanden" bruges det refleksive pronomen i pluralis (nos, os, se), men kun når det er direkte objekt eller indirekte objekt.

Se ayudan. De hjælper hinanden.
Todos se miran.Alle kigger på hinanden.
Nos conocemos bien.Vi kender hinanden godt.
Se dan regalos.De giver hinanden gaver.

For at tydeliggøre eller understrege kan der tilføjes el uno al otro, som bøjes i køn og tal.

Se ayudan el uno al otro. De hjælper hinanden. (to personer)
Se ayudan las unas a las otras.De hjælper hinanden. (flere end to kvinder)

Ved ikke-refleksive verber bruges også el uno al otro svarende til dansk "hinanden".

Piensan el uno en el otro. De tænker på hinanden (bemærk hvordan a udskiftes med en)
Corren los unos hacia los otros.De løber hen mod hinanden (bemærk hvordan a udskiftes med hacia)

"Hinanden" kan også oversættes med mutuamente eller entre sí (gensidigt, indbyrdes):

Se ayudan mutuamente
Se ayudan entre sí
De hjælper hinanden

Oversigt over anvendelsen af se

Det lille ord se bruges i flere sammenhænge:

 1. Ved refleksive verber (= "sig" og i formel tiltale "Dem")
  Pedro se afeitaPedro barberer sig
  ¿Usted ya no se afeita?Barberer De Dem ikke længere?
 2. Udtryk med krop og tøj I tilfælde hvor dansk ofte bruger possessivt pronomen
  Juan se lava las manosJuan vasker sine hænder
 3. I refleksiv passiv (ofte svarende til danske konstruktioner med "man", "blive" eller -sverbet). Læs mere i afsnittene om passiv og man.
  Se come bien aquíMan spiser godt her
  La casa se contruyó en dos mesesHuset blev bygget på to måneder
  Se vendeSælges
 4. Se i stedet for le eller les - se mere om det her
  No se lo he dichoJeg har ikke fortalt ham/hende/dem/Dem det