A

Spansk grammatik

Verbalperifraser

Vuelvo a decirlo betyder, at jeg siger det igen, selvom vuelvo egentlig betyder ’jeg vender tilbage’. På dansk giver det ikke mening at sige: ’jeg vender tilbage til at sige det’. Det er altså en fast vending, som hedder noget særligt på spansk og noget andet på dansk.

De spanske verbalperifraser består af verber i nogle faste udtryk.

De er sammensat af et personbøjet verbum og et verbum i infinitiv eller gerundium. Dette sidste kalder vi hovedverbet, det første hjælpeverbet.

Hjælpeverbet er karakteriseret ved at miste en del af sin konkrete betydning. Volver (at vende tilbage) bliver til at vende tilbage i tiden. Det udtrykker vi på dansk ved at sige 'igen'. Dette er karakteristisk for alle hjælpeverberne: deres oprindelige betydning i rum overføres til en betydning i tid.

Oversigt over de hyppigste perifraser

ir a + infinitiv voy a jugar jeg skal til at spille i’m going to play
tener que + infinitiv tengo que jugar jeg skal spille I have to play
acabar de + infinitiv acaba de jugar han har lige spillet acabar: at afslutte
volver a + infinitiv volvemos a jugar vi spiller igen volver: at vende tilbage
estar + gerundium está jugando han sidder og spiller he is playing

Samlet oversigt

handlinger som begynder
ir a + infinitiv voy a jugar jeg skal til at spille i’m going to play
tener que + infinitiv tengo que jugar jeg skal spille I have to play
empezar a + infinitiv empiezo a jugar jeg begynder at spille empezar: at begynde
ponerse a + infinitiv me pongo a jugar jeg sætter mig til at spille poner: at stille
meterse a + infinitiv me meto a jugar jeg giver mig til at spille meter: at lægge, at placere
echarse a + infinitiv me echo a jugar jeg kaster mig ud i at spille echar: at kaste
handlinger som er fortidige
acabar de + infinitiv acaba de jugar han har lige spillet acabar: at afslutte
dejar de + infinitiv deja de jugar han holder op med at spille dejar: at forlade
acabar + gerundium acabo ganando jeg ender med at vinde acabar: at afslutte
handlinger som er i gang
volver a + infinitiv volvemos a jugar vi spiller igen volver: at vende tilbage
estar + gerundium está jugando han sidder og spiller he is playing
seguir + gerundium sigue jugando han fortsætter med at spille seguir: at følge
continuar + gerundium continúa jugando han bliver ved med at spille continuar: at fortsætte
ir + gerundium va jugando han er i gang med at spille ir: at gå
llevar + gerundium lleva el día jugando han har brugt hele dagen på at spille llevar: at bære – og det skal være sammen med et tidsudtryk

Handlinger som begynder

ir a + infinitiv

Ir betyder "at gå" så direkte oversat siger man på spansk: "at gå over til at gøre noget", når de siger at de vil gøre noget. I særlige situationer kan vi bruge den samme vending på dansk: ”Nu går vi over til at tale om semantik”. Ligesom på engelsk (“He is going to buy a car”) betoner denne vending, at der er vilje bag. Fysikken, bevægelsen i ir overføres så at sige til denne faste vending om noget, som skal ske i fremtiden.

I datid bruges den kun i imperfecto

va a comprar un coche han vil købe en bil/han skal at købe en bil/han tager ud og køber en bil
voy a comprar un coche jeg vil købe en bil/jeg skal at købe en bil/jeg tager ud og køber en bil
iba a comprar un coche han ville købe en bil

tener que + infinitiv

Tener betyder "at have", og udtrykket svarer næsten præcist til den engelske vending ’have to’ + infinitiv. Eller den danske med ’at have’ som dog bruges sjældnere end på de andre sprog (’han har bare at rydde op’). I forhold til ir a angiver denne perifrase en pligt eller nødvendighed. Denne skelnen er ikke så tydelig på dansk. ’Hvad vil du lave i morgen? Jeg skal se fjernsyn’ – i denne ordveksling vil man sjældent forstå handlingen som en pligt – eller det kræver en kontekst for at vide, hvor forpligtende fjernsynet er. På spansk angiver tener que netop en forpligtelse.

tiene que comprar un coche han skal købe en bil (tvangsmæssigt)
tenemos que comprar un coche vi skal købe en bil (tvangsmæssigt)

Bemærk i øvrigt, at dette er en af de få sammenhænge, hvor det er korrekt at sætte et que foran en infinitiv på spansk.

empezar a + infinitiv

Empezar betyder "at begynde" så formuleringen er helt parallel til den danske.

empieza a dar sentido det begynder at give mening

Dette er den meste neutrale måde at beskrive at en handling begynder.

ponerse/meterse/echarse a + infinitiv

De tre verber angiver en igangsættelse af en handling. De rolige igangsættelser er ponerse (at stille sig) og meterse (at putte/lægge sig), hvor echarse (at kaste sig) markerer en mere voldsom begyndelse. Echarse anvendes ofte i forbindelse med følelser.

Bemærk desuden at alle tre varianter er refleksive, hvorfor se pilles af verbet og bøjes i person sådan som refleksive verber bøjes.

Me pongo a estudiar Jeg sætter mig til at studere
Se mete a cantar Hun giver sig til at synge
Se echa a llorar Han giver sig til at græde
Se echan a gritar De giver sig til at skrige
Me eché a reír Jeg gav mig til at grine

Bemærk de danske verber som jo også er faste vendinger hvor hjælpeverbets oprindelige reduceres for alene af give idéen om at en handling begynder.

Vi kan på dansk også bruge ’at kaste sig ud’ i at gøre noget, men betydningen svarer ikke helt til det spanske. Den danske variant har en bibetydning af at noget meget usikkert – som en handling man ikke ved at hvor ender: ’han kastede sig ud i at danse’. Echarse markerer i højere grad en pludselig overgang fra et stadie til et andet.

Handlinger som er afsluttet

acabar de + infinitiv

Acabar betyder at afslutte, så på spansk kan man sige at ’han afslutter at vinde’ i betydningen ’han har lige vundet’. Vi bruger således en perfektum kombineret med adverbiet ’lige’ for at udtrykke at noget er sket i den umiddelbare fortid.

I datid bruges formen sædvanligvis kun i imperfecto.

Acabo de escribir Jeg har lige skrevet
Acababa de escribir Jeg havde lige skrevet

dejar de + infinitiv

Dejar betyder "at forlade" og udtrykket svarer fuldstændigt til den danske vending ’holde op med’.

Dejé de fumar a los veinte añosJeg holdt op med at ryge, da jeg var 20 år.

Handlinger som er i gang

volver a + infinitiv

Volver betyder "at vende tilbage". For at udtrykke denne vending skal vi bruge ’igen’ på dansk.

Vuelven a ganar De vinder igen.

I virkeligheden siger de "de vender tilbage til at vinde" - hvilket er helt forståeligt på dansk, men det er temmelig utraditionelt at sige det. Vi vil altid bruge "igen".

Man kan også bruge vendingen de nuevo for at udtrykke gentagelsen. De to formuleringer anvendes lige hyppigt og uden betydningsnuancer. Man kan endda bruge dem sammen for at forstærke gentagelsen. Ligesom man kan kombinere med repetir – at gentage. Dog virker alt dette forstærkende, så det skal bruges med omhu.

Vuelven a ganar de nuevo. De gentager sejren igen.

estar + gerundium

På dansk siger vi: ”han sidder og spiller”, ”han står og spiller”, ”han ligger og spiller”, ”han løber og spiller” med små betydningsnuancer mellem disse vendinger. Hvis jeg siger, at min søn ligger og spiller LOL, forventer du ikke, at han faktisk ligger ned, men nok at han temmelig afslappet i spillet. Alle disse vendinger svarer til den spanske está jugando. ”Han er i gang med at spille”, kan vi også finde på at sige. Der går en smule betydning tabt i oversættelsen til spansk (nuancen mellem sidde, stå, ligge, løbe, gå). Ligesom når vi oversætter til det engelske ”he is playing”.

¿Qué estás haciendo? Hvad står du og laver?
Estoy cocinando. Jeg er i gang med at lave mad.

Denne vending er meget anvendt. Mange kalder den ”udvidet nutid”, og det er korrekt, hvis estar er bøjet i præsens, men det kan ligesåvel bruges i datid. Derfor er det mere korrekt at kalde det for en ”udvidet tid”. Funktionen af vendingen er at udstrække hovedverbets handling, så begyndelse og afslutning nærmest forsvinder. Den kommer til fylde mere end øjeblikket – lidt som man kan gøre med imperfektum på spansk.

seguir/continuar + gerundium

Seguir betyder og continuar betyder "at fortsætte", og begge bruges synonymt til at det at fortsætte, at vedblive eller at blive ved med. Og ligesom på dansk er der ikke nogen særlige betydningsnuancer.

Sigo ganando jeg bliver ved med at vinde
Continuamos hablando vi fortsætter med at snakke

ir + gerundium

Denne vending udtrykker samme proces som seguir/continuar, men med den nuance at handlingen udvikler sig. Det bliver stadig mere eller mindre.

Van ganando el partido De er i gang med at vinde kampen
Van ganando mucho dinero De går og tjener stadig flere penge

llevar + gerundium

Llevar betyder "at bære" eller "at tage med". Med en gerundium udtrykkes, at processen har været i gang over et stykke tid, som skal angives. Der skal således altid være en periode i sætningen. Bemærk at vi bruger perfektum samt et adverbial for at udtrykke dette.

Llevo treinta años hablando español jeg har talt spansk igennem tredive år
Llevamos treinta minutos esperando Vi har siddet og ventet tredive minutter

acabar + gerundium

Processen ender med en vedvarende tilstand.

Acabamos hablando español Vi ender med at kunne tale spansk.
Acabas queriendo al chico Du ender med at elske drengen.