A

Spansk grammatik

Talord

Der findes mængdetal og ordenstal, men ordenstal bruges mindre end på dansk.

Mængdetal

0-9 10-19sammenhæng
0 cero 10 diez
1 uno, una11 onceuno + 'ce'
2 dos12 docedos + 'ce'
3 tres 13 trecetres + 'ce'
4 cuatro14 catorcecuatro ➞ cator + 'ce'
5 cinco15 quincecinc ➞ quin + 'ce'
6 seis16 dieciséisdiez + y + seis
7 siete17 diecisietediez + y + siete
8 ocho18 dieciochodiez + y + ocho
9 nueve19 diecinuevediez + y + nueve

20-90

Tallene 20-90 er nemme at huske, hvis man kan huske tallene 3-9. Tyve er speciel, men ellers dannes de ved en nedslidning af grundtallet og en endelse med 'nta'. Nedslidningen betyder, at besværlige lyde er gjort nemmere såsom dobbeltkonsontanter eller dobbeltvokaler.

taldannelse
20 veinte ➞ har ikke en god kort forklaring...
30 treinta tres ➞ tre + 'inta'
40 cuarentacuatro ➞ cuar + 'enta'
50 cincuentacinco ➞ cincu + 'enta'
60 sesentaseis ➞ ses + 'enta'
70 setentasiete ➞ set + 'enta'
80 ochentaocho ➞ och + 'enta'
90 noventanueve ➞ nov + 'enta'

21, 22, 23 ...

20 veinte30 treinta
21 veintiuno, -aveintiún31 treinta y uno, -aun
22 veintidós32 treinta y dos
23 veintitrés33 treinta y tres
24 veinticuatro34 treinta y cuatro
25 veinticinco35 treinta y cinco
26 veintiséis36 treinta y seis
27 veintisiete37 treinta y siete
28 veintiocho38 treinta y ocho
29 veintinueve39 treinta y nueve

Mængdetallene forbindes kun med y mellem enere og tiere. I tallene 16-29 skrives det i og i ét ord. Forskellen i skriften kan ikke høres. 31 siges ikke langsommere end 21.

For 40 og frem skrives tallet som ved 30.

100-1.000.000.000.000

Disse former dannes ret regelmæssigt. Bemærk dog de fremhævede former.

100 ciento, cien 101 ciento uno, -aun110 ciento diez
200 doscientos, -as1000 mil1100 mil cienciento
300 trescientos, -as1130 mil ciento treinta1492 mil cuatrocientos noventa y dos
400 cuatrocientos, -as2000 dos mil2008 dos mil ocho
500 quinientos, -as100.000 cien mil1.000.000 un millón
600 seiscientos, -as2.000.000 dos millones1.000.000.000 mil millones
("en milliard"
700 setecientos1.000.000.000.000
un billón
800 ochocientos1.000.000.000.000.000.000
un trillón
900 novecientos

Cien eller ciento?

Ciento anvendes i tallene 101-199 og i por ciento"procent". Om 100 bruges ciento eller kortformen cien, dog udelukkende cien foran substantiv.

¿Cuántos coches hay? Hvor mange biler er der?
Hay ciento setenta coches.Der er 170 biler.
Hay ciento/cien.Der er 100.
Hay cien coches.Der er 100 biler.
el ciento por ciento/cien por cien100 procent

Cien por cien bruges mest i overført betydning.

Son cien por cien españoles.De er hundrede procent spaniere.

Cientos når det står alene bruges kun i betydningen "hundredvis", og miles/millares kun i betydningen "tusindvis". De knyttes til et efterfølgende substantiv med præpositionen de. Det samme gælder un millón, millones.

Hay cientos de chicos en el parque. Der er hundredvis af børn i parken.
Fueron miles/millares de jóvenes al concierto. Der kom tusindvis af unge til koncerten.
Hay un millón de habitantes.Der er en million indbyggere.

0-199 og deres bøjning i køn

Mængdetallene 0-199 er ubøjelige med undtagelse af de tal hvori uno/una indgår. Desuden forkortes uno til un foran et substantiv i maskulinum.

¿Cuántos chicos hay? Hvor mange drenge er der?
Hay uno/veintiuno.Der er en/enogtyve.
Hay un chico/veintiún chicos.Der er en dreng/enogtyve drenge.
¿Cuántas chicas hay? Hvor mange piger er der?
Hay una/treinta y una.Der er en/enogtredive.
Hay una chica/treinta y una chicas.Der er en pige/enogtredive piger.

200-900 bøjes i køn

Tallene 200-900 har samme køn som det substantiv det lægger sig til, også når det er underforstået. Ved årstal anvendes maskulinum fordi años"år" er underforstået.

¿Cuántas personas hay? Hvor mange personer er der?
Hay setecientas setenta personas.Der er 770 personer.
Hay setecientas setenta.Der er 770.
mil novecientos treinta y nueve1939

Datoer

Ved datoer anvendes mængdetal, dog kan der ved den første bruges både mængdetal og ordenstal. Måned og årstal tilknyttes med de. Datoer er maskulinum fordi día"dag", som er maskulinum, er underforstået.

el dos de mayo de 1808 den anden maj 1808
el uno de mayo/el primero de mayo den første maj

Der anvendes mængdetal om århundreder bortset fra de ti første. De skrives med romertal og placeres efter substantivet.

el siglo XXlæs: el siglo veinte det tyvende århundrede

Cirka ...

unos veinte cochescirka tyve biler
unas veinte personascirka tyve personer

En halv: medio

"En halv" hedder medio uden artikel - i modsætning til på dansk.

medio kilo de azúcaret halvt kilo sukker
un litro y medio de lechehalvanden liter mælk
media horaen halv time
una media horacirka en halv time

Bemærk det sidste eksempel: hvis der sættes en ubestemt artikel foran, kommer det til at betyde cirka.

Ordenstal

I almindeligt sprog bruges kun ordenstal til og med tiende. Herefter bruges mængdetal. Ordenstallene over tiende bruges især i formelt skriftsprog, men også ved nogle almindelige substantiver som vez"gang" og piso"etage". "11. etage" kan altså hedde både el undécimo piso (ordenstal) og el piso once (mængdetal). Bemærk også, at datoer siges med mængdetal i modsætning til på dansk.

1. primero,-aprimer 11. undécimo, -a21. vigésimo, -a primero, -a
2. segundo,-a 12. duodécimo, -a22. vigésimo, -a segundo, -a
3. tercero,-atercer13. decimotercero, -a30. trigésimo, -a
4. cuarto,-a14. décimocuarto, -a40. cuadragésimo, -a
5. quinto,-a15. decimoquinto, -a50. quincuagésimo, -a
6. sexto,-a16. decimosexto, -a60. sexagésimo, -a
7. séptimo/-a17. decimoséptimo, -a70. septuagésimo, -a
8, octavo/-a18. decimooctavo, -a80. octogésimo, -a
9. noveno/-a19. decimonoveno, -a90. nonagésimo, -a
10. décimo/-a20. vigésimo, -a100. centésimo, -a
200. ducentésimo, -a
300. tricentésimo, -a
1000. milésimo, -a

Bøjes i køn

Ordenstal bøjes i køn efter det substantiv, som de tæller. Primero og tercero har kortformerne primer og tercer foran substantiv i maskulinum. Desuden bruges bestemt artikel foran ordenstal, i modsætning til på dansk.

Es la primera vez.Det er første gang.
Viven en el primer piso.De bor på første etage.
Es la tercera vez.Det er tredje gang.
Viven en el tercer piso.De bor på tredje etage.
Es la undécima vez.Det er ellevte gang.
Viven en el vigésimo piso.De bor på tyvende etage.
Es el sexto mandamiento.Det er det sjette bud.

Brøker

Ordenstallene kan fungere som brøker, bortset fra "en halvdel" og "en tredjedel" der har selvstændige udtryk. Ofte foretrækkes udtryk med parte"del"

una mitad - medio 1/2 en halvdel - en halv
un tercio - una tercera parte1/3 en tredjedel
un cuarto - una cuarta parte 1/4 en kvart - en fjerdedel
un quinto - una quinta parte1/5 en femtedel
un sexto - una sexta parteosv.1/6 en sjettedel
tres sextos - tres sextas partes3/6 tre sjettedele

Matematisk sprog har specielle former for brøker efter tiendedel. De består af mængdetal plus endelsen -avo.

onceavo1/11
doceavo1/12
treceavo 1/13
catorceavo1/14
quinceavo1/15
veinteavo1/20
veinticincoavoosv.1/25

Konge-, kejser- og pavenavne

Der anvendes mængdetal ved konge-, kejser- og pavenavne bortset fra 1-9. De skrives med romertal og placeres efter substantivet. Ved 1-9 bruges ordenstal. Endvidere bruges der ikke artikel foran tallet.

el Papa Benedicto XIIlæs: El Papa Benedicto doce Pave Benedikt den Tolvte
Felipe IIlæs: Felipe SegundoFilip den Anden
Carlos Vlæs: Carlos QuintoKarl den Femte

Regneudtryk

dos más tres son cinco2 + 3 = 5
diez menos cuatro son seis10 - 4 = 6
dos (multiplicado por siete son catorce2 x 7 = 14
cuatro dividido por dos son dos4 : 2 = 2
igual a=
son=

Romertal

Grundtallene er

I1
V5
X10
L50
C100
D500
M1000

De øvrige tal fås ved at lægge til/trække fra via foranstilling/efterstilling:

II2
IV4
XII12
XIX19
CL150
DCC700
MMVIII2008