A

Spansk grammatik

Konjunktioner

Konjunktionerne forbinder sætninger eller dele af sætninger.

Vi deler konjunktionerne op efter, om de er parataktiske eller hypotaktiske: enten sidestiller eller også underordner de.

Parataktiske konjunktioner

Ligesom på dansk kan de parataktiske konjunktioner forbinde sætninger og ord.
yogBesó a la mujer y a la niña, y volvieron a casaHan kyssede kvinden og barnet, og de tog hjem igen.
peromenCorre mucho, pero no llega.
Está muy triste pero alegre.
Han løber hurtigt, men han når det ikke.
Han er meget ked af det, men glad.
oellerSe llama María o MariluzHun hedder María eller Mariluz

Konjunktionerne kan have flere led

y .. ybåde .. ogCompra y la tarta y el caféHun køber både kage og kaffe
o .. oenten .. ellerCompra o la tarta o el caféHun køber enten kage eller kaffe
ni .. nihverken .. ellerCompra ni la tarta ni el caféHun køber hverken kage eller kaffe

Forandret stavning af 'og' og 'eller'

Hvis lyden efter 'o' eller 'y' ligner konjunktionens lyd, siges konjunktionen på en anden måde så den bliver mere tydelig.

y -> e foran ies guapa e intelligentehun er smuk og intelligent
y -> e foran hipadres e hijosfædre og sønner
o -> u foran olos zapatos son o malos u ortopédicosskoene er enten dårlige eller ortopædiske
o -> u foran hovive en una hostal u hotelhan bor på et hostal eller et hotel

Hypotaktiske konjunktioner

De hypotaktiske konjunktioner underordner sætninger, hvilket vil sige, at en sætning kommer til at indgå som et led i en anden sætning.

Der findes tre typer hypotakse svarende til de tre ordklasser:

typeeksempel på spanskpå danskbetegnelseeksempel med sætninger
substantiviskqueatsubstantivisk konjunktiondice que salgahun siger, han skal gå ud
adjektiviskquesomrelativt pronomenquiere el perro que siempre ladrahun elsker hunden, som altid gør
adverbieldondehvoradverbiel konjunktionvive donde está el estadiohun bor der, hvor stadion ligger

Af oversigten kan vi se at que bruges både som substantivisk og adjektivisk konjunktion. Med andre ord markerer "que" at noget forbindes. Hvad der forbindes, må vi aflæse af konteksten.

Den substantiviske konjunktion er der ikke så meget at sige om. Der er en: que. Den kan ikke udelades i modsætning til på dansk.

De implicitte konjunktioner på dansk

På spansk kan man ikke udelade en konjunktion. Det kan vi på dansk - hvilket naturligvis kan give nogen forvirring, når vi skal oversætte til andre sprog. Derfor skal vi som danskere være opmærksomme på, om vi kan indsætte et "som" eller "at":

Manden, du mødte i går, kyssede mig.El hombre que coniciste ayer, me besó
Han sagde, han ønsker at gifte sig med migMe dijo que quiere casarse conmigo.

Hvis man er vant til at sætte komma før ledsætningerne på dansk, så ved man, hvornår ledsætningerne begynder, og man kan være ekstra opmærksom der.

Relative pronominer

Det relative pronomen kan ikke udelades. Det knytter to sætninger sammen ved dels at henvise til et led i den foregående sætning (korrelatet), dels at fungere som led i sin egen sætning. I den overordnede sætning kommer ledsætningen til at fungere som et adjektiv, fordi ledsætningen beskriver et substantiv eller noget substantivisk i denne. Derfor kalder vi også sætningerne for adjektiviske.

El hombre que viste es mi amigo.Den mand (som) du så, er min ven.

I sætningen henviser que til el hombre og er objekt til viste i sin egen sætning.

De fleste relative pronominer kan dog også fungere som fællesled for begge sætninger (uden korrelat):

Quien come bien vive bien.Den der spiser godt, lever godt.

Quien er fællesled for begge sætninger og subjekt i begge.

En præposition skal altid placeres foran det relative pronomen.

La chica con quien hablas es danesa.Pigen (som) du snakker med, er dansk.
("med hvem")

Afstanden mellem korrelat og pronomen indikerer, hvilket af de forskellige pronominer man bruger. Afstanden skabes typiske af komma og præpostioner

afstand mellem korrelat og pronomen
queel queel cual
quien

Que bruges ved lille afstand, el cual ved stor afstand.

conozco al hombre que conducejeg kender manden, som kører
conozco al hombre con quien se casójeg kender manden, som hun giftede sig med

Bemærk igen at præpositionen står som et adverbium på dansk, mens den står som en egentlig præposition på spansk, hvilket er med til at skabe afstanden mellem korrelat og pronomen. Du kan udskifte 'som' med 'hvem' for at få den samme ordstilling på dansk. Vi kan også bemærke, at der ikke er komma foran ledsætningen på spansk. Det er der generelt ikke, undtagen hvis den er et indskud.

Modus efter relative pronominer kan være konjunktiv - læs om det her.

Que: der, som

Que kan bruges i næsten alle tilfælde og henviser til både personer, ting og begreber. Det kan dog ikke henvise til en hel sætning (her bruges lo que eller lo cual).

Que optræder som personobjekt uden a.

Es un hombre que habla mucho. Det er en mand, der taler meget.
Es un hombre que conozco.Det er en mand, som jeg kender.
El hombre de que hablas es danés.Manden, du taler om, er dansker.
El que, el cual: som, der, hvilken, hvem

El que og el cual henviser til både personer, ting og begreber. Bøjningen i køn og tal tydeliggør hvilket led de henviser til. El cual bruges mest i skriftsprog.

Pronomenets artikel skal bøjes i køn og tal efter korrelatet, ligesom cual eller cuales i pluralis. Bemærk dette i eksemplerne her:

Así es la sociedad en la quevivimos. Sådan er det samfund, som vi lever i.
Es la chica de la que está enamorado.Det er den pige, han er forelsket i.
Det er den pige, i hvem han er forelsket.
Las chicos a los que conozco han venido.De børn, jeg kender, er kommet.
Hay cinco hombres entre los cuales uno es danés. Der er fem mænd, blandt hvilke én er dansk.

El que kan udvides med todo:

Conozco a todos los que vinieron. Jeg kender alle dem, der kom.

El que kan også bruges som fællesled (uden at henvise til andet):

Los que cantan son felices. De, der synger, er lykkelige.
Lo que, lo cual: hvilket, hvad (der), det som

Lo que og lo cual henviser til en hel sætning. Lo cual bruges mest i skriftsprog.

Carmen está enamorada, lo que no saben. Carmen er forelsket, hvilket de ikke ved.
Javier ha terminado los estudios, lo cual es fantástico.Javier er færdig med studierne, hvilket er fantastisk.

Lo que kan også bruges som fællesled (uden at henvise til andet) og i spørgende ledsætninger (i stedet for qué)

Entiendo (todo) lo que dices. Jeg forstår (alt), hvad du siger.
No saben lo que pasa.
= No saben qué pasa.
De ved ikke, hvad der sker.
Quien: som, hvem

Quien henviser kun til personer og anvendes oftest som objekt (med a foran) og efter præpositioner. I disse tilfælde kan man også bruge el que. Det bøjes i tal, hvor det i pluralis hedder quienes

No son los chicos a quienes conozco. Det er ikke de drenge, jeg kender.
La mujer con quien hablas es de Dinamarca.Kvinden, du taler med, er fra Danmark.

Quien kan bruges som subjekt, men kun i parentetiske relativsætninger og som fællesled.

Hablé con Juan, quien acababa de llegar, en la estación. Jeg talte med Juan, som lige var ankommet, på banegården.
Reirá mejor quien ría el último.Den der ler sidst, ler bedst.
"Den ler bedst, som ler til sidst".
Cuyo: hvis

Dette "hvis" må ikke forveksles med den adverbielle betingelse: "hvis du køber en is, bliver jeg glad". Derimod er der tale om det "hvis" som angiver et ejerforhold: "han kendte ikke manden, hvis øl han drak".

Cuyo udtrykker et ejendomsforhold. Det viser tilbage til et led i den forudgående sætning, men har samme køn og tal som det efterfølgende substantiv - og bøjes cuyos, cuya, cuyas.

Det er mindre brugt end del que og de quien i betydningen "hvis".

No conoció al hombre cuya cerveza estaba bebiendoHan kendte ikke manden, hvis øl han drak
Este es el hombre cuya hija se fue.
Este es el hombre del que la hija se fue.
Este es el homre de quien la hija se fue.
Det er den mand hvis datter er rejst bort.
Este es el hombre a cuyos hijos conozco.Det er den mand hvis børn jeg kender.
Cuanto: alt det som, alt hvad, alle de som

Cuanto bruges mest i skriftsprog. I almindeligt sprog bruges todo lo que.

Det bøjes i køn og tal efter korrelatet: cuantos, cuanta, cuantas

Hacían cuanto podían.
= Hacían todo lo que podían.
De gjorde alt hvad de kunne.
Buscaban periódicos y comprararon cuantos encontraron. De ledte efter aviser, og de købte alle dem, som de fandt.

Adverbielle konjunktioner

Adverbier er altid ubøjelige - så det er konjunktionerne også.

Anvendelsen af konjunktionerne har ofte en konsekvens for ledsætningens modus. En oversigt over dette kan du finde her: Konjunktiv i adverbielle ledsætninger.

dondehvor
adondehvor ... til
cuandonår, da, hvor (om tid)
sihvis
porquefordi
para quefor at
sin queuden at
con quemed det formål at
hasta queindtil
aunqueselvom
como sisom om
Donde: hvor

Donde henviser (i modsætning til dansk "hvor") altid kun til et sted. Donde kan styres af præposition, og denne kommer altid foran donde.
I stedet for donde kan man anvende (el) que

Esta es la casa donde vive Julia.
= Esta es la casa en (la) que vive Julia.
Dette er huset hvor Julia bor.
Es la casa adonde vamos.Det er det hus vi er på vej til.
Es la cárcel de donde huimos.Det er det fængsel vi flygtede fra.

Adonde skrives i ét ord, dog bruges a donde hvis det er fællesled:

Vamos a donde está Jorge.Vi tager derhen hvor Jorge er.
Cuando: når, da

Cuando henviser til tidsudtryk, men oversættes ofte til dansk med "hvor". Det kan erstattes af en (el) que.

El día cuando nos veremos seré feliz.
= El día en (el) que nos veremos ...
Den dag, (hvor) vi ses, bliver jeg lykkelig.
El verano cuando fuimos a Àfrica fuimos felices.Den sommer, (da) vi var i Afrika, var vi lykkelige.