A

Spansk grammatik

Adjektiver

Adjektiver beskriver substantiver enten attributivt eller prædikativt - altså ved at stå tæt sammen med substantivet eller ved at være i en sætning med et kopulativt verbum (fx ser/estar: at være).

AttributivEs un chico simpático. Det er en sympatisk dreng.
PrædikativEl chico es simpático.Drengen er sympatisk.

Køn og tal

Du kan bøje alle adjektiver på Palabrazo:

Adjektivernes grundform er maskulinum singularis. Det er denne form, man finder i ord­bøger. Adjektivet har altid samme køn og tal som det substantiv, som det beskriver.

Tabellen her giver et overblik over adjektivernes bøjning i køn og tal. For at se detaljer og undtagelser skal du læse de uddybende afsnit nedenfor.

Singularis Pluralis
Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Standardbøjningen un chico alto una chica alta chicos altos chicas altas
-án,-ín,-ón, -or un chico catalán una chica catalana chicos catalanes chicas catalanas
nationalitet un chico español una chica española chicos españoles chicas españolas
alle andre adjektiver bøjes ens un chico alegre una chica alegre chicos alegres chicas alegres

Standardbøjningen

Maskulinum Femininum
Singularis un chico altoen høj dreng una chica altaen høj pige
Pluralis chicos altoshøje drenge chicas altashøje piger

Vi ser at -o bliver til -a og at pluralis markeres med -s. Dette er hovedreglerne. I det følgende anføres særregler.

Særlig femininum: -án,-ín,-ón, -or får tilføjet -a

Adjektiver, som i maskulinum ender på -án,-ín,-ón, -or, får tilføjet -a i femininum.

MaskulinumFemininum
cataláncatalanacatalansk
bailarínbailarinadanseglad
respondónrespondonanæsvis
conservadorconservadorakonservativ
Følgende ord er dog ens i maskulinum og femininum
 • mejor
 • peor
 • mayor
 • menor
 • superior
 • inferior
 • ulterior
 • posterior
 • anterior
 • exterior
 • interior
MaskulinumFemininum
mi mejor amigomin bedste venmi mejor amigamin bedste veninde

Særlig femininum ved nationalitet

Adjektiver der betegner nationalitet, får tilføjet -a

MaskulinumFemininum
danésdanesadansk
españolespañolaspansk
alemánalemanatysk

Undtagelser er dog nogle få nationalitets­beteg­nel­ser, der ender på -e eller .

MaskulinumFemininum
árabeárabearabisk
iraníiraníiransk
israelíisraelíisraelsk

Alle andre adjektiver er ens i maskulinum og femininum

Alle andre adjektiver er ens i maskulinum og femininum. Her er nogle eksempler:

MaskulinumFemininum
azulazulblå
eleganteeleganteelegant
jovenjovenung
indígenaindígenaindfødt
socialistasocialistasocialistisk

Pluralisdannelse

Adjektiver får i pluralis tilføjet -s eller -es.

Adjektiver der ender på ubetonet vokal, får tilføjet -s. Dette gælder for langt de fleste adjektiver.

SingularisPluralis
blancohvidblancoshvide
verdegrønverdesgrønne

Adjektiver der ender på konsonant eller betonet -í, får tilføjet -es

SingularisPluralis
azulblåazulesblå
grisgrågrisesgrå
jovenungjóvenesunge
iraníiranskiraníesiranske

Ubøjelige farveadjektiver

Du kan bøje alle adjektiver på Palabrazo:

Nogle farveadjektiver er ubøjelige.

clarolyse-
oscuromørke-
marino-marine
lilalilla
marrónbrun
naranjaorange
rosalyserød, rosa
turquesaturkis
violetaviolet

Og her er nogle eksempler - bemærk særligt, hvordan de ikke bøjes i pluralis.

blusas verde clarolysegrønne bluser
pantalones marino azulmarineblå bukser
vestidos naranjaorange kjoler
chaquetas lilalilla jakker

Bøjning af et adjektiv der lægger sig til flere substantiver

Hvis substantiverne er af forskelligt køn, bruges maskulinum pluralis.

chaquetas y faldas negrassorte jakker og nederdele
chaquetas y vestidos negrossorte jakker og kjoler

Bøjning af flere adjektiver der lægger sig til ét substantiv i pluralis

Almindeligvis har adjektiverne samme tal som substantivet.

hombres simpáticos e inteligentessympatiske og intelligente mænd

Men i tilfælde, hvor adjektiverne betegner "én af hver", kommer de i singularis. Der kan også være tilfælde, hvor det ene af adjektiverne betegner "flere af slagsen" og derfor kommer i pluralis.

los ejércitos norteamericano, español y danésden nordamerikanske, den spanske og den danske hær
los gobiernos central y autonómicoscentralregeringen og de autonome regeringer

Placering

Adjektivet kan placeres både foran og efter substantivet, når det står attributivt, men efterstilling er det mest normale, hvilket er modsat placeringen på dansk. Placeringen kan være betydningsbærende, da nogle ad­jek­tiver skifter betydning afhængigt af, om de står før eller efter substantivet.

Hovedreglen er altså, at adjektivet placeres efter substantivet:

un coche blanco en hvid bil
la iglesia católica den katolske kirke
una mesa redonda et rundt bord
un vino francés en fransk vin

Overordnet om placering og betydning

Altid foranPrimært bagefterAltid bagefter
mængde egenskabklassifikation
muchos hombres los hombres altoslos hombres ingleses

Kernen i denne skematisering er at de fleste adjektiver beskriver egenskab - og de kan således stå både før og efter substantivet. Når de står efter, bliver de klassificerende (altos i modsætning til bajos), mens de overskrider klassifikationen og kommer til at betegne noget selvfølgeligt eller subjektivt, hvis de står foran. Mere om dette herunder.

Som sagt findes denne skelnen ikke for os som danskere eller på andre sprog, som vi typisk kender. Det er naturligt for os at sætte mængderne foran - det begår vi sjældent fejl i, men det kan virke besynderligt, at alle andre adjektiver placeres bagefter som hovedregel. Det skal trænes, både når vi skal forstå sproget, og når vi skal udtrykke os.

De mest brugte adjektiver: bueno, malo, grande, pequeño skal foran

Fire adjektiver placeres normalt foran sub­stan­tivet, selvom de ikke betyder noget med mængde. Som en ekstra 'bonus' er disse fire adjektiver de meste brugte, og tre af dem bøjes uregelmæssigt, når de står før substantivet, ligesom deres komparation er uregelmæssig. Det gælder således både for adjektiver og verber, at de hyppigst anvendte kan tillade sig at være uregelmæssige.

Foranstillede former
Grundform Maskulinum singularisFemininum singularisMaskulinum pluralisFemininum pluralis
bueno buenbuenabuenosbuenas
malo malmalamalosmalas
grande grangrangrandesgrandes
pequeño pequeñopequeñapequeñospequeñas

Bemærk de korte former af bueno, malo og grande. Disse former gælder kun ved foranstilling. Ved efterstilling er formerne helt regelmæssige.

un buen amigo en god ven
un amigo bueno en god ven
mal tiempo dårligt vejr
una buena idea en god ide
un gran evento en stor begivenhed
una gran experiencia en stor oplevelse
una experiencia grande en stor oplevelse

Ved efterstilling fokuseres der på mod­sæt­nin­gen eller afgrænsningen.

Es un hombre bueno. Det er en god mand (ikke ond).
Compran un piso grande. De køber en stor lejlighed (ikke en lille).
Prefieren los restaurantes pequeños. De foretrækker små restauranter(frem for store).

Ved en adverbiel udvidelse (således også kom­pa­ra­tion med más) placeres de dog altid efter sub­stan­tivet.

una idea muy mala en meget dårlig ide
un restaurante bastante pequeño en ret lille restaurant
la habitación más grande det største værelse

Tal og mængde foranstilles

Tal og mængder foranstilles altid.

Særlige mængdeudtryk

Disse mængdeudtryk foranstilles og fungerer som substantivbestemmere, hvilket vil sige, at de ikke står sammen med artikel undtagen otro og todo. Otro har ofte bestemt artikel foran, men kan aldrig have ubestemt artikel - i modsætning til dansk: "en anden": otro. Todo har sit eget lille afsnit. De kan dog alle substantiveres med bestemt artikel i neutrum: lo tanto, lo bastante. Endelig kan poco også være substantiv: un poco.

grundformeksempleroversatkobling med artikel
ambosambas manosbegge hændererstatter artikel
cuántocuánta comida
cuántas ideas
hvor meget mad
hvor mange ideer
erstatter artikel
bastantebastante comida
bastantes ideas
temmelig meget/nok mad
ret mange/nok ideer
erstatter artikel
demasiado demasiada comida
demasiadas ideas
for meget mad
for mange ideer
erstatter artikel
mucho mucha comida
muchas ideas
meget mad
mange ideer
erstatter normalt artikel
poco poca comida
pocas ideas
ikke ret meget mad
kun få ideer
erstatter normalt artikel
tanto tanta comida
tantas ideas
så meget mad
så mange ideer
erstatter artikel
otrootro diá
las otras personas
en anden dag
de andre personer
efter bestemt artikel (el otro), men aldrig efter ubestemt (otro)
todo en todo caso
en todas partes
i hvert fald
alle vegne
se næste afsnit
Todo - før alt andet

Todo er et helt specielt adjektiv, som kan stå foran en artikel, et possesivt pronomen eller et demonstrativt pronomen:

todo el mundohele verden
todas las chicasalle pigerne
todo un díaen hel dag
todo el díahele dagen
todos los díashver dag
toda mi familiahele min familie
toda esta familiahele denne familie

Todo kan ikke efterstilles substantivet.

Klassifikation efterstilles

Adjektiver, der angiver

 • form
 • farve
 • nationalitet
 • tro

vil normalt være efterstillede.

De beskriver noget, som vi anser for at være objektivt, og som indgår i en gruppe af andre adjektiver i samme kategori: rund, firkantet, elliptisk...

la casa blanca det hvide hus
la mesa redonda det runde bord
los españoles católicos de katolske spaniere
los católicos españoles de spanske katolikker

Foran eller bagefter?

De fleste adjektiver kan placeres før eller efter substantivet, idet man kan opnå særlige betydningsnuancer ved at foranstille adjektiver, som normalt efterstilles.

Hovedreglen er dog, at adjektiver står efter substantivet, og kun sprogbrugere med spansk som modersmål bør eksperimentere med placeringen. Ikke desto mindre kan vi som dansksprogede iagttage og forundre os over de sproglige nuancer, som egentligt spansktalende kan opnå.

Ved efterstilling afgrænses og præciseres en egenskab i forhold til andre egen­skaber.

un coche rojo en rød bil (ikke af en anden farve)
un pintor famoso en berømt maler (ikke en ukendt)
una explication larga en lang forklaring (ikke en kort)

Foranstilling af normalt efterstillede adjektiver kan angive en iboende egenskab ved sub­stan­tivet, hvor foranstillingen angiver, at adjektivet nærmest er et synonym til symstantivet.

la blanca nieve den hvide sne
un trágico accidente en tragisk ulykke
el famoso pintor Salvador Dalí den berømte maler Salvador Dalí

Foranstilling kan også udtrykke en fø­lel­sesbetonet subjektiv vurdering.

Detesto sus largas explicaciones. Jeg hader hans lange forklaringer.
¿Vendrán también sus simpáticos hijos? Kommer Deres søde børn også?

For begyndere er det vigtigt ikke at spænde den sproglige bue for hårdt: Forsøg på at være sprogligt kreativ ved at placere adjektivet skævt vil som regel blive opfattet som en sproglig usikkerhed i stedet for som opfindsomhed. Når dette er sagt, skal man være opmærksom i ordbogsopslag - eller i den følgende liste - på de rimeligt fastlagte betydningsnuancer, som visse adjektiver kan have.

Betydningsskift afhængig af placering

Ved nogle adjektiver medfører foran- og efter­stil­ling en stor betydningsforskel. Man kan sige, at den betydningsvariation, som ligger i ordet pr. definition, bliver præciseret ved placeringen.

Foranstillet (indre egenskab)Efterstillet (sammenligning med andre)
el antiguo jefe den gamle chef (tidligere)el mueble antiguodet gamle møbel (antikke)
un cierto éxito en vis succesun éxito ciertoen sikker succes
un curioso incidente en underlig episodeuna persona curiosaen nysgerrig person
una gran casa et flot husuna casa grandeet stort hus
medio kilo et halvt kiloel danés mediogennemsnitsdanskeren
el mismo profesor den samme lærerlæreren selvel profesor mismolæreren selv, selve læreren
un nuevo coche en ny(anskaffet) bilun coche nuevoen (splinter)ny bil
la pobre familia den stakkels familiela familia pobreden fattige familie
la próxima casa det næste husla casa próximahuset ved siden af
el puro flamenco den enkle flamencoel flamenco puroden rene flamenco
por simple pereza af ren og skær dovenskabun hombre simpleen simpel mand
un solo hombre en eneste mandun hombre soloen ensom mand
un viejo amigo en gammel ven (varighed)un amigo viejoen gammel ven (alder)
un único león en eneste løveun león únicoen enestående løve
una verdadera frase en væsentlig sætninguna frase verdaderaen sand sætning

De færreste får lært sig denne liste - så husk at se godt efter betydningsnuancer i ordbogen, når du slår adjektiver op.

Ord som diferentes, distintos, diversos, varios foranstilles, når de betegner mængder, mens de efterstillet betegner forskellighed og variation.

Hay diferentes animales en el zoo. Der er forskellige dyr i zoologisk have. (flere/adskillige)
El camello y el dromedario son animales diferentes. Kamelen og dromedaren er forskellige dyr. (indbyrdes forskellige)

Flere adjektiver ved ét substantiv

Når der er flere adjektiver knyttet til ét substantiv, afhænger placeringen af de valgte adjektiver og følger altså de principper, der er nævnt ovenfor.

un pequeño chico simpático y amable en lille sød og venlig dreng
las grandes ciudades europeasde europæiske storbyer
las ciudades sudamericanas modernasde moderne sydamerikanske byer

I det sidste eksempel siger modernas noget om kernen las ciudades sud­americanas og placeres derfor til sidst. Også på dansk er "moderne" det adjektiv, der står længst væk fra substantivet (bare i den omvendte rækkefølge).

Adjektivers komparation

Regelmæssig komparation

Komparativ dannes ved at sætte más ("mere") eller menos ("mindre") foran adjektivet.

Superlativ dannes ved at sætte bestemt artikel eller possessivt pro­no­men foran kom­pa­rativ.

Positiv "høj" Komparativ "højere"Superlativ "højest"
alto más altoel más alto
alta más altala más alta
altos más altoslos más altos
altas más altaslas más altas
Juan es mucho más alto que su hermano. Juan er meget højere end sin bror.
María es la más alta de mis amigas. María er den højeste af mine veninder.
María es mi amiga más alta. María er min højeste veninde.
Ana es menos alta que María. Ana er ikke så høj som Maria (mindre høj)
Madrid es menos grande que Londres. Madrid er ikke så stor som London (mindre stor)

Uregelmæssig komparation

De fire adjektiver bueno, malo, grande, pequeño har både regelmæssig og uregelmæssig komparation med en lille betydningsforskel. Superlativ dannes ved tilføjelse af bestemt artikel eller possessivt pronomen foran komparativ.

Positiv Komparativ
buenogod mejor
más bueno
bedre
sødere, rarere
malodårlig, ondpeor
más malo
dårligere, værre
ondere, værre
grandestormayor
más grande
ældre
større
pequeño lillemenor
más pequeño
yngre
mindre

Más bueno og más malo bruges kun om personers moral og opførsel, mens mejor og peor bruges i alle andre tilfælde.

José es el peor alumno, pero es el más bueno.Juan er den dårligste elev, men han er den sødeste.
Pedro es más bueno que Juan.Pedro er rarere end Juan.
mi mejor amigo y mi peor enemigomin bedste ven og min værste fjende

Om personers alder bruges kun mayor og menor. Om personers størrelse forstået som højde bruges alto ("høj") og bajo ("lav, lille").

mi hermana menormin lillesøster (yngre/yngste søster)
mi hermano mayormin storebror (ældre/ældste bror)
Son mayores que Juan.De er ældre/større end Juan.
Son más altos que Juan.De er højere/større end Juan.

Om tings størrelse bruges más grande/mayor og más pequeño.

Mi casa es más grande/mayor que la tuya.Mit hus er større end dit.
Es el pueblo más pequeño de España.Det er Spaniens mindste by.

Ved abstrakte begreber bruges altid mayor og menor.

con la mayor facilidadmed største lethed
sin la menor dudauden den mindste tvivl

Komparativ af mucho og poco

Mucho og poco kan ikke gradbøjes i superlativ.

muchomeget másmere, flere, mest, flest
pocokun lidtmenosmindre, færre, mindst, færrest

Man kan således ikke på spansk sige, at 'han har de færreste' eller 'han har mest'. Det vil altid være en oversættelse, hvor en sammenligning er underforstået:

tiene menoshan har de færreste/han har færre
tiene máshan har mest/han har mere
ha leido máshun har læst mest/hun har læst mere
gana menos dinerohun tjener mindst (penge)/hun tjener mindre (penge)
lleva más equipajehan bærer mest bagage/han bærer mere bagage

Sammenligningens 'end'

Ved mængde bruges de, ellers bruges que

Real Madrid es más fuerte que BarcelonaReal Madrid er stærkere end Barcelona
Tienen más de 5000 coronasDe har mere end 5000 kroner
menos de la mitadmindre end halvdelen

Hvis sammenligningen er benægtet bruges altid que:

No tienen más que 5000 coronasDe har ikke mere end 5000 kroner

Superior/inferior/anterior/posterior a

Sammen­ligningsordet a bruges altid ved adjektiverne

superioroverlegen, bedre
inferiorunderlegen, ringere
anteriortidligere
posteriorsenere
Pedro es superior a los compañerosPedro er bedre end kammeraterne
posterior al período glacialsenere end istiden

Adjektivers forvandling til substantiver

Adjektiver kan substantiveres ved hjælp af bestemt artikel.

Maskulinumel gordoden tykke (fx mand)
Femininumla guapaden smukke (fx dame)
Neutrumlo buenodet gode

Adjektiver - ser eller estar?

Adjektiver bruges ofte efter 'at være': han er grim, jeg er god og så videre. Sammen med adjektiver har vi to verber: ser og estar, som vi kan bruge. Og det er ikke ligegyldigt hvilket verbum, vi vælger. Læs om ser og estar sammen med adjektiver her.