Bemærk

Der er i nogle tilfælde over­lapninger mellem forskellige ordklasser og dermed forskellige opfattelser af hvilke ord der kan kaldes indefinitte pronominer.

Jeg har valgt at behandle un/uno, una som talord og som ubestemte artikler. De kunne også i visse tilfælde betragtes som indefinitte pronominer, fx i sammenhængen (el) uno - (el) otro:

Piensan (el) uno en (el) otro
De (to) tænker på hinanden

Poco, mucho, bastante, demasiado, otro, mismo behandles som foranstillede adjektiver i afsnittet Mængde­betegnelser.

Algo og nada bruges i en del faste udtryk. Her er et lille udvalg:

algo así
noget i den retning
por algo
med god grund, ikke uden grund
de nada
det var så lidt (efter gracias = tak)
como si nada
a. som om intet var hændt
b. så let som ingenting

Nada findes som substantiv i betydningen "intet", "intethed":

La gran nada
Det store intet

Algo kan også oversættes med "et eller andet" og alguien med "en eller anden".
Desuden kan nada oversættes med "ikke noget, ingenting" og nadie med "ikke nogen".

Ofte oversættes "noget" ikke til spansk og "ikke noget" oversættes med no:

¿Hay leche?
Er der noget mælk?
No, no hay leche
Nej, der er ikke noget mælk
No tienen dinero
De har ingen penge
No tienen televisor
De har intet tv-apparat = De har ikke tv

Udtrykket todo el mundo betyder "alle". Verbalet skal i singularis:

Todo el mundo canta y baila
Alle synger og danser

"Hele verden" oversættes med el mundo entero.

Opdateret den 19.8.2009

Indefinitte pronominer

De indefinitte pronominer er en lidt uensartet gruppe af ord der refererer til noget ubestemt. Nogle af dem er substantiviske, andre adjektiviske, og atter andre kan være begge dele. Nogle bøjes i køn og tal, andre er ubøjelige.
På denne side finder du

Oversigt

algo >< nada noget >< intetsubstantivisk
om ting, begreber
ubøjeligt
alguien >< nadienogen >< ingensubstantivisk
om personer
ubøjeligt
alguno >< ningunonogen >< ingensubstantivisk og adjektivisk
om ting, begreber, personer
cualquieraenhver, hvem/hvad/hvilken som helstsubstantivisk og adjektivisk
om ting, begreber, personer
cadahver (enkelt/eneste)adjektivisk
om ting, begreber, personer
ubøjeligt
todoal, hel, hversubstantivisk og adjektivisk
om ting, begreber, personer
cualquieraenhver, hvem/hvad/hvilken som helstsubstantivisk og adjektivisk
om ting, begreber, personer
ubøjeligt (dog kortform)
pocokun lidt, ikke ret megetsubstantivisk og adjektivisk
om ting, begreber, personer
muchomegetsubstantivisk og adjektivisk
om ting, begreber, personer
bastantetemmelig (meget)substantivisk og adjektivisk
om ting, begreber, personer
demasiadofor (meget)substantivisk og adjektivisk
om ting, begreber, personer
otroandensubstantivisk og adjektivisk
om ting, begreber, personer

Algo >< nada, alguien >< nadie, alguno >< ninguno

Disse ord er modsætningspar (positivt >< negativt). Når nada, nadie og ninguno står efter verbalet, skal der no foran verbalet. Se også Nægtelser.

Algo >< nada: noget >< intet

Algo og nada bruges kun om ting og begreber. Det kan være subjekt, objekt og styrelse for præposition. Det kan ikke følges af substantiv og er ubøjeligt.

¿Hay algo que te molesta?
- No, nada me molesta.
Er der et eller andet der generer dig?
- Nej, der er ikke noget der generer mig.
¿Saben algo? - No, no saben nada. Ved de noget? - Nej, de ved intet.
No se interesan por nada. De interesserer sig ikke for noget.

Algo og nada kan efterfølges af adjektiv og præpositionsled.

Aquí no pasa nada interesante. Her sker der intet interessant.
Es algo tarde. Det er noget sent.
No es nada fácil. Det er ikke spor nemt.
¿Se puede ganar algo de dinero? Kan man tjene lidt penge?
No tienen nada de comer. De har ikke noget at spise.

Alguien >< nadie: nogen >< ingen (som helst)

Alguien og nadie bruges kun om personer. Det kan være subjekt, objekt, indirekte objekt og styrelse for præposition. Når de er objekt, kommer der a foran selv om der ikke er tale om nogen specifik person. Det kan ikke følges af substantiv og er ubøjeligt.

¿Alquien te conoce aquí?
- No, nadie me conoce.
Er der nogen der kender dig her?
- Nej, ingen kender mig.
¿Conoces a alquien en Madrid?
- No, no conozco a nadie.
Kender du nogen i Madrid?
- Nej, jeg kender ikke nogen.
Pedro se lo ha dicho a alquien. Pedro har fortalt en eller anden det.
No se interesan por nadie. De interesserer sig ikke for nogen.

Alguno >< ninguno: nogen >< ingen (ofte af en specifik gruppe)

Alguno og ninguno bruges om både ting, begreber og personer. De kan lægge sig til et substantiv, efterfølges af de + substantiv eller stå alene. Når det er objekt og betegner en person, kommer der a foran.
De bøjes i køn tal, men ninguno bruges dog kun i pluralis sammen med substantiver der kun bruges i pluralis (fx vacaciones. Se også Substantiver).
Foran et sub­stan­tiv i maskulinum singularis bruges kortformerne algún og ningún.

¿Vendrán algunos de tus colegas?
No, ninguno vendrá.
Kommer nogle af dine kolleger?
Nej, der kommer ingen.
¿Tienes algunas amigas en Madrid? Har du nogle veninder i Madrid?
Algún día lo lograré. En skønne dag vil det lykkes for mig.
No hay ningún problema. Der ikke noget problem.
Este verano no habrá ningunas vacaciones. Denne sommer bliver der ikke nogen ferie.

Placeret efter substantivet får både alguno og ninguno en kraftigt benægtende betydning:

No tengo dinero alguno/ninguno. Jeg har slet ingen penge.

Cualquiera, cada og todo

Cualquiera: enhver, hvilken som helst, hvilken end

Cualquiera bruges om både ting, begreber og personer. Det kan lægge sig til et substantiv, efterfølges af de + substantiv eller stå alene.
Det er ens i maskulinum og femininum og har kortformen cualquier foran substantiv. I pluralis, som bruges meget sjældent, hedder det cualesquiera.

Cualquier mujer lo sabe. Enhver kvinde ved det.
Cualquiera de los presentes puede ser el asesino. Hvem som helst af de tilstedeværende kan være morderen.
Cualquiera puede venir. Hvem som helst kan komme.
Pedro no es un cualquiera. Pedro er ikke en hr. Hvemsomhelst.
Cualesquiera que sean los motivos, no se justifica su reacción. Hvad grundene end er, er hans reaktion ikke berettiget.

Cada: hver (enkelt/eneste)

Cada bruges om ting, begreber og personer. Det står foran substantivet, men er ubøjeligt.

Cada mañana Pedro se levanta a las 8. Hver (eneste) morgen står Pedro op kl. 8.
Cada año se van a Francia. Hvert (eneste) år tager de til Frankrig.
Cada vez que viene Ana, trae su guitarra. Hver (enete) gang Ana kommer, har hun sin guitar med.
Hay una beca para cada estudiante. Der er et stipendium til hver (enkelt) studerende.

Cada bruges i specielle tidsudtryk:

Sólo van a la escuela cada dos días. De går kun i skole hver anden dag.
Cada tres días visitan a la madre. Hver tredje dag besøger de deres mor.
Cada media hora descansan. Hver halve time hviler de sig.
Cada quince días van al cine. Hver fjortende dag går de i biografen.

Cada uno/una bruges substantivisk i betydningen "enhver, hver enkelt, hver især"

Cada uno tendrá una beca. Hver især får et stipendium.
Cada uno es artífice de su propia fortuna. Enhver er sin egen lykkes smed.
(Enhver er skaber af sin egen lykke)

Todo: al, hel

Todo bruges om ting, begreber og personer. Det bøjes i køn og tal.
Når det bruges adjektivisk, står det som regel foran den bestemte form af substantivet, men kan også ses foran substantiver i ubestemt form og uden bestemmelsesord (i sidste tilfælde ofte med betydningen "hver").

Ya he preparado toda la comida. Jeg har allerede lavet al maden.
Toda mi familia está de vacaciones. Hele min familie er på ferie.
He leído todos estos artículos. Jeg har læst alle disse artikler.
Cantan y bailan todo el día. De synger og danser hele dagen.
Cantaron y bailaron todo un día. De sang og dansede en hel dag.
Todo Madrid lo sabe. Hele Madrid ved det.
En todo caso no toman cerveza. De drikker i hvert fald ikke øl.
Todo esfuerzo será apreciado. Enhver anstrengelse vil blive påskønnet.

I tidsudtryk får todos betydningen "hver".

Cantan y bailan todos los días. De synger og danser hver dag.

Todo kan bruges substantivisk, og når det er objekt og indirekte objekt, skal det genoptages med et bundet personligt pronomen foran verbalet (henholdsvis lo/la, los/las og le/les, se Bundne personlige pronominer, dobbeltrepræsentation). Når det er personobjekt, skal der a foran.

Todos éramos felices. Vi var alle lykkelige.
Pedro lo comió todo. Pedro spiste det hele.
Lo perdieron todo. De mistede alt.
Las conocían a todas. De kendte dem alle.
Les dieron caramelos a todos. De gav bolsjer til alle.

Todo lo que indleder relative ledsætninger.

Todo lo que me gusta es inmoral. Alt hvad jeg kan lide, er umoralsk.