Opdateret den 6.6.2009

Grammatisk ordliste

LatinSpanskDansk
accentacentotrykstreg
adjektivadjetivotillægsord
adverbialcomplemento circunstancialbiled
adverbieladverbialbiords-
adverbiumadverbiobiord
agensagenteden der udfører handlingen i en passiv sætning (logisk grundled)
akkusativobjekt, objekt, direkte objektcomplemento directogenstandsled
aktivvoz activahandleform
appellativnombre apelativo (común, genérico, general)fællesnavn
artikelartículo kendeord
appositionaposición navnetillæg, parentetisk tilføjelse
augmentativaumentativoforstørrende (endelse)
dativobjekt, indirekte objektcomplemento indirecto hensynsled
demonstrativdemostrativopåpegende
diftongdiptongotvelyd
diminutivdiminutivoformindskende (endelse)
femininumfemeninohunkøn
finit verbumverbo finitopersonbøjet udsagnsord
futurumfuturofremtid
genitivgenitivoejefald, tillægsfald
gerundiumgerundiospeciel spansk ikke-personbøjet form af udsagnsordet som ender på -ando eller -iendo (kan minde om dansk lang tillægsform
imperativ(modo) imperativobydemåde
imperfektum(pretérito) imperfectodatid som angiver fortidig situation hvis begyndelse og slutning ikke er relevant (tilstand) samt vanemæssigt gentagen handling
indefinitindefinidoubestemt
indikativ(modo) indicativofremsættende måde, fortællemåde
infinit verbumverbo infinitoikke-personbøjet udsagnsord
infinitivinfinitivonavnemåde
interrogativinterrogativospørgende
intransitivt verbumverbo intransitivoudsagnsord der ikke kan tage genstandsled
komparationcomparacióngradbøjning
komparativcomparativo2. grad
konditionaliscondicional, potencialdatids fremtid
kongruensconcordanciaoverensstemmelse
konjunktionconjunciónbindeord
konjunktiv(modo) subjuntivopå dansk kun ønskemåde, bruges i mange flere sammenhænge på spansk
konsonantconsonantemedlyd
maskulinummasculinohankøn
modalverbumverbo modal mådesudsagnsord
modusmodomåde
negationnegaciónnægtelse
neutrum(género) neutrointetkøn
participiumparticipiotillægsform (på spansk findes kun kort tillægsform)
passivvoz pasivalideform
perfektumperfectoførnutid
perfektum participiumparticipio perfectokort tillægsform
pluralispluralflertal
pluskvamperfektumpluscuamperfectoførdatid
positivpositivo1. grad, grundform
possessivt pronomenpronombre posesivoejestedord
pronomenpronombrestedord
propriumnombre propioegennavn
præpositionpreposiciónforholdsord
præsenspresentenutid
præteritumpretérito (perfecto simple)datid hvis begyndelse, slutning, tidspunkt eller varighed (handling) er relevant
refleksivreflexivotilbagevisende
relativrelativohenførende
singularissingularental
subjektsujetogrundled
subjektsprædikatpredicadoomsagnsled til grundled
substantivsustantivonavneord
superlativsuperlativo3. grad
tempustiempotid
transitivt verbumverbo transitivoudsagnsord der kan tage genstandsled
verbal(led)verbaludsagnsled
verbumverboudsagnsord
vokalvocalselvlyd