Bemærk

På dansk placeres adjektivet altid foran substantivet.

den røde bil

Danske sammensatte substantiver oversættes ofte med substantiv + adjektiv, fx

el himno nacional
(nationalsangen)
la energía solar
(solenergien)

bueno og malo forkortes til buen og mal foran substantiv i maskulinum singularis:

un buen amigo
(en god ven)
mal tiempo
(dårligt vejr)

grande forkortes til gran foran substantiv i både maskulinum og femininum singularis

un gran evento
(en stor begivenhed)
una gran experiencia
(en stor oplevelse)

Om personers størrelse bruges ikke grande, men fx
alto (høj)
bajo (lav, lille)
gordo (tyk)
delgado (slank). Disse adjektiver placeres efter substantivet:

un hombre delgado
(en slank/tynd mand)

gran parte, medio og otro bruges uden ubestemt artikel:

gran parte de la población
(en stor del af befolkningen)
medio kilo
(et halvt kilo)
otro día
(en anden dag)

bastante kan i betydningen "tilstrækkelig, nok" efterstilles:

No tienen dinero bastante para comprar un coche
(De har ikke penge nok til at købe en bil)

todo bruges i forbindelse med substantiv oftest med artikel eller andet bestemmelsesord:

todo un día
(en hel dag)
todo el día
(hele dagen)
todos los días
(hver dag)
toda mi familia
(hele min familie)
toda esta familia
(hele denne familie)

Der er forskel på poco (negativt) og un poco (de) (positivt):

Tienen poca comida
(De har kun lidt/ikke ret meget mad)
Tienen un poco de comida
(De har lidt mad)

"samme" oversættes med foranstillet mismo, som også kan betyde selv.
Se eksemplerne i skemaet til venstre.

Som på andre sprog kan man bruge ex om "tidligere, forhenværende". Det skrives som et ord for sig selv:

el ex presidente
(ekspræsidenten)

Opdateret den 17.2.2009

Adjektivers placering

Adjektivet kan placeres både foran og efter substantivet. Placeringen er ikke ligegyldig, men betydningsbærende. Nogle ad­jek­tiver skifter endda helt betydning af­hæn­gigt af placeringen.
Som hovedregel kan man sige at efter­stilling er det almindelige, og at kun nogle få adjektiver normalt placeres foran sub­stan­tivet.

Her kan du læse om

Efterstilling

Ved efterstilling afgrænses og præciseres en egenskab i forhold til andre egen­skaber.

un coche rojo en rød bil (ikke af en anden farve)
un pintor famoso en berømt maler (ikke en ukendt)
una explication larga en lang forklaring (ikke en kort)

Derfor vil adjektiver der angiver form, farve, nationalitet og tro (altså objektivt kon­sta­ter­bare egenskaber der ikke kan gradbøjes), normalt være efterstillede.

la casa blanca det hvide hus
la mesa redonda det runde bord
los españoles católicos de katolske spaniere
los católicos españoles de spanske katolikker

Foranstilling

Foranstilling af normalt efterstillede adjektiver kan angive en iboende egenskab ved sub­stan­tivet (sommetider med et poetisk anstrøg) eller en almindeligt anerkendt mening om det.

la blanca nieve den hvide sne
un trágico accidente en tragisk ulykke
el famoso pintor Salvador Dalí den berømte maler Salvador Dalí

Foranstilling kan også udtrykke en fø­lel­sesbetonet subjektiv vurdering.

Detesto sus largas explicaciones. Jeg hader hans lange forklaringer.
¿Vendrán también sus simpáticos hijos? Kommer Deres søde børn også?

Bueno, malo, grande og pequeño

Disse meget anvendte adjektiver placeres ofte foran substantivet, måske fordi de i sig selv ud­tryk­ker noget subjektivt og ikke særlig præcist.

Es una buena/mala idea. Det er en god/dårlig ide.
Es un buen hombre. Det er en skikkelig mand.
Tienen un gran piso. De har en stor (storartet) lejlighed.
Van a un pequeño restaurante. De går hen på en lille restaurant.

Ved efterstilling fokuseres der på mod­sæt­nin­gen eller afgrænsningen.

Es un hombre bueno. Det er en god mand (ikke ond).
Compran un piso grande. De køber en stor lejlighed (ikke en lille).
Prefieren los restaurantes pequeños. De foretrækker små restauranter
(frem for store).

Ved en adverbiel udvidelse (således også kom­pa­ra­tion med más) placeres de dog altid efter sub­stan­tivet.

una idea muy mala en meget dårlig ide
un restaurante bastante pequeño en ret lille restaurant
la habitación más grande det største værelse

De uregelmæssigt gradbøjede former af bueno og malo foranstilles som regel, men kan også ses efterstillede.

mi mejor amigo min bedste ven
mi peor enemigo min værste fjende
Luchan por un mundo mejor. De kæmper for en bedre verden.

De uregelmæssigt gradbøjede former af grande og pequeño foranstilles ved sub­stan­tiver af abstrakt betydning og efterstilles når de betegner alder.

de mayor importancia af største vigtighed
sin la menor duda uden den mindste tvivl
mi hermana mayor/menor min store-/lillesøster

Mængdebetegnelser m.m.

Talord står som regel, men ikke altid, foran sub­stan­tivet.
Følgende adjektiviske ord for­an­stil­les.

ambosambas manosbegge hænder
cuánto
cúantos
cuánta comida
cuántas ideas
hvor meget mad
hvor mange ideer
bastante
bastantes
bastante comida
bastantes ideas
temmelig meget/nok mad
ret mange/nok ideer
demasiado
demasiados
demasiada comida
demasiadas ideas
for meget mad
for mange ideer
mucho
muchos
mucha comida
muchas ideas
meget mad
mange ideer
poco
pocos
poca comida
pocas ideas
ikke ret meget mad
kun få ideer
tanto
tantos
tanta comida
tantas ideas
så meget mad
så mange ideer
otro
otros
otro diá
otros tiempos
en anden dag
andre tider
todo
todos
en todo caso
en todas partes
i hvert fald
alle vegne

Betydningsskift

Ved nogle adjektiver medfører foran- og efter­stil­ling en stor betydningsforskel.

ForanstilletEfterstillet
el antiguo jefe den gamle chef
(tidligere)
el mueble antiguodet gamle møbel
(antikke)
un cierto éxito en vis succesun éxito ciertoen sikker succes
un curioso incidente en underlig episodeuna persona curiosaen nysgerrig person
una gran casa et flot husuna casa grandeet stort hus
medio kilo et halvt kiloel danés mediogennemsnitsdanskeren
el mismo profesor den samme lærer
læreren selv
el profesor mismolæreren selv
selve læreren
un nuevo coche en ny(anskaffet) bilun coche nuevoen (splinter)ny bil
la pobre familia den stakkels familiela familia pobreden fattige familie
por simple pereza af ren og skær dovenskabun hombre simpleen simpel mand
un viejo amigo en gammel ven
(varighed)
un amigo viejoen gammel ven
(alder)

Ord som diferentes, distintos, diversos, varios er som regel foranstillede i betydningen "flere, "adskillige", mens de efterstillede har en mere præcis betydning.

Hay diferentes animales en el zoo. Der er forskellige dyr i zoologisk have.
(flere/adskillige)
El camello y el dromedario son animales diferentes. Kamelen og dromedaren er forskellige dyr.
(indbyrdes forskellige)

Flere adjektiver ved ét substantiv

Når der er flere adjektiver knyttet til ét substantiv, afhænger placeringen af de valgte adjektiver og følger altså de principper der er nævnt ovenfor.

un pequeño chico simpático y amable en lille sød og venlig dreng
las grandes ciudades europeasde europæiske storbyer
las ciudades sudamericanas modernasde moderne sydamerikanske byer

I det sidste eksempel siger modernas noget om kernen las ciudades sud­americanas og placeres derfor til sidst. Også på dansk er "moderne" det adjektiv der står længst væk fra substantivet (bare i den omvendte rækkefølge).