Bemærk

Lange adjektiver m.fl. gradbøjes også på dansk med "mere" , fx

mere/mest interessant

I modsætning til dansk bruges subjektsform af personligt pronomen efter komparativ.

Juan es más alto que yo
(Juan er højere end mig)

I modsætning til fransk skal der kun ét bestemmelsesord (bestemt artikel eller possessivt pronomen) ved superlativ.

Spansk: la amiga más simpática
Fransk: l'amie la plus sympathique
(den sødeste veninde)

Nogle danske udtryk bruger komparativ uden at der tale om en sammenligning (falsk komparativ). De må omskrives ved oversættelse til spansk, fx

una comida excelente
(en bedre middag)
un señor de edad
en ældre herre

Stadig stigende grad kan udtrykkes på to måder:

1. cada vez/cada día + adjektiv i komparativ:

La chica es cada vez más alta
(Pigen bliver højere og højere (for hver gang)
Me parece cada día más interesante
(Det forekommer mig mere og mere interessant (dag for dag))

2. ir + gerundium. Der kan tilføjes poco a poco, cada vez/cada día:

La situación va mejorando (poco a poco)
(Situationen bliver bedre og bedre (lidt efter lidt))

Endelsen -ísimo angiver en meget høj grad:

interesante, interesantísimo
(interessant, yderst interessant)

I nogle ord ændres stavemåden ved tilføjelsen, fx

rico, riquísimo
(rig, særdeles rig - også "lækker" om mad)

Der er forskel på poco (negativt) og un poco (de) (positivt):

Tienen poca comida
(De har kun lidt/ikke ret meget mad)
Tienen un poco de comida
(De har lidt mad)

mucho og poco kan have flere funktioner og kaldes som regel indefinitte pronominer.

"mere/mindre end" + tal og mængdeangivelser oversættes med más/menos de:

Tienen más de 5000 coronas
(De har mere end 5000 kroner)
menos de la mitad
(mindre end halvdelen)

Dog ikke hvis de er benægtede:

No tienen más que 5000 coronas
(De har ikke mere end 5000 kroner)

Ved adjektiverne
superior (overlegen, bedre)
inferior (underlegen, ringere)
anterior (tidligere)
posterior (senere)

bruges altid sammen­ligningsordet a:

Pedro es superior a los compañeros
(Pedro er bedre end kammaeraterne)
posterior al período glacial
(senere end istiden)

Opdateret den 17.2.2009

Adjektivers komparation

Adjektiver gradbøjes ved hjælp af más ("mere") eller menos ("mindre").

Enkelte adjektiver har desuden særlige former. Se Uregelmæssig komparation.

Regelmæssig komparation

Komparativ dannes ved at sætte más ("mere") eller menos ("mindre") foran adjektivet. "End" oversættes med que og "meget" med mucho.
Superlativ dannes ved at sætte bestemt artikel eller possessivt pro­no­men foran kom­pa­rativ.

Positiv
"høj"
Komparativ
"højere"
Superlativ
"højest"
alto más altoel más alto
alta más altala más alta
altos más altoslos más altos
altas más altaslas más altas
Juan es mucho más alto que su hermano. Juan er meget højere end sin bror.
María es la más alta de mis amigas. María er den højeste af mine veninder.
María es mi amiga más alta. María er min højeste veninde.
Ana es menos alta que María. Ana er ikke så høj som Maria.
(mindre høj)
Madrid es menos grande que Londres. Madrid er ikke så stor som London.
(mindre stor)

Uregelmæssig komparation

De fire adjektiver bueno, malo, grande, pequeño har både regelmæssig og uregelmæssig komparation med en vis betydningsforskel.
Supelativ dannes ved tilføjelse af bestemt artikel eller possessivt pronomen foran komparativ, dog ikke ved mucho og poco (se senere).

Positiv Komparativ
buenogod mejor
más bueno
bedre
sødere/rarere
malodårlig, ondpeor
más malo
dårligere/værre
ondere/værre
grandestormayor
más grande
større, ældre
pequeño lillemenor
más pequeño
mindre, yngre
muchomeget más
mere, flere
pocokun lidtmenos
mindre, færre

Más bueno og más malo bruges kun om personers moral og opførsel, mens mejor og peor bruges i alle andre tilfælde.

José es el peor alumno, pero es el más bueno.Juan er den dårligste elev, men han er den sødeste.
Pedro es más bueno que Juan.Pedro er rarere end Juan.
mi mejor amigo y mi peor enemigomin bedste ven og min værste fjende

Om personers alder bruges kun mayor og menor. Om personers størrelse bruges alto ("høj") og bajo ("lav, lille").

mi hermana menormin lillesøster (yngre/yngste søster)
mi hermano mayormin storebror (ældre/ældste bror)
Son mayores que Juan.De er ældre/større end Juan.
Son más altos que Juan.De er højere/større end Juan.

Om tings størrelse bruges más grande/mayor og más pequeño.

Mi casa es más grande/mayor que la tuya.Mit hus er større end dit.
Es el pueblo más pequeño de España.Det er Spaniens mindste by.

Ved abstrakte begreber bruges altid mayor og menor.

con la mayor facilidadmed største lethed
sin la menor dudauden den mindste tvivl

Der er ingen forskel på komparativ og superlativ, når det gælder más og menos Sammenhængen må altså afgøre hvad der menes.

Debes comer menos carne y más ensalada.Du bør spise mindre kød og mere salat.
José tiene más libros que Pedro.José har flere bøger end Pedro.
Juan tiene más libros.Juan har flere/flest bøger.
Juan es el que más libros tiene.Juan er den der har flest bøger.